Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Dessel, binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet of onvolledige betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar, hetzij 1 % per maand, te tellen vanaf de datum van de factuur. Indien een factuur 15 dagen na het zenden van een ingebrekestelling onbetaald blijft, is ons ter vergoeding van alle bijkomende kosten een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % met een minimum van 150 € boven en buiten de vermelde intresten. Bovendien zal de huurder of koper vervallen zijn van eventueel toegekende of toe te kennen kortingen.

3. De op keerzijde vermelde prijzen mogen in geen geval aangepast of gewijzigd worden.

4. De levering van de gehuurde of aangekochte goederen geschiedt op de afgesproken plaats welke vermeld is op keerzijde. Indien deze niet vermeld is op het adres van de huurder of koper.

5. De leveringsdatum wordt enkel verstrekt ten titel van inlichting, een laattijdige levering wettigt in geen geval enige schadevergoeding of weigering van de gehuurde of aangekochte goederen.

6. Elke klacht betreffende een levering of factuur dient ons uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekend schrijven te bereiken, voor gehuurde materialen is dit acht dagen na plaatsing, na deze periode wordt geen enkel klacht nog aanvaard.

7. De huurder en/of koper verklaart nota te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en verhuurvoorwaarden en deze onverwijld voor akkoord te aanvaarden.

Verhuurvoorwaarden

1. De huurder verbindt zich ertoe één ondertekend exemplaar van de offerte/bestelbon binnen de 10 werkdagen na ontvangst terug te sturen.

2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren, goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten het gehuurde bevinden, en dit zowel tijdens de montage, de demontage als tijdens de ganse huurperiode.

3. De huurder staat ook in voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de helpers, noch voor de ongevallen die ze oplopen of de ongevallen die zij veroorzaken aan derden. Het aantal helpers is vastgesteld op keerzijde, bij gebreke hieraan wordt een meerprijs aangerekend, hetzij per helper minder, op de volledige oppervlakte van de tent. De verhuurder kan door gebrek aan voldoende hulp een grotere schadevergoeding eisen, door opgelopen vertragingen e.d.

4. Ieder geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

5. In geval de huurder de overeenkomst wenst te verbreken is hij gehouden tot het betalen van volgende schadevergoeding. 25 % indien meer dan 120 dagen voor de activiteit, 50 % indien meer dan 30 dagen voor de activiteit, daarna is de huurder gehouden tot het betalen van de volledige som zoals bedongen in de overeenkomst. De huurder neemt kennis van het feit dat eventuele kortingen afgesproken en vermeld in de overeenkomst vervallen bij annulatie en niet in mindering kunnen gebracht worden.

6. De huurder verklaart bij overname van het gehuurde materiaal dat deze zich in goede staat bevinden. Aan het gehuurde mag in geen geval gespijkerd, gezaagd, geschilderd of geplakt worden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is ten strengste verboden enige tape op de zeilen aan te brengen, de kosten van verwijdering worden onverwijld in rekening gebracht.

7. De huurder is gehouden om ten alle tijden de spanning te controleren en te houden, zelfs indien de overeenkomst is opgemaakt zonder hulp van de huurder bij montage en demontage, in onbewaakte toestand dient hij de tent volledig af te sluiten. Bij wind dient de huurder de tent volledig gesloten te houden, en opstaande obstakels (tapinstallaties, staande verlichtingen, enz.) uit de tent te verwijderen. De huurder dient er zorg voor te dragen dat er niet met voertuigen, welke aard ook over de vloer wordt gereden. Elke schade ontstaan door het niet naleven, wordt onverwijld aangerekend.

8. Vernielingen, gebreken of tekorten aan het gehuurde ten laste van de huurder worden door- gerekend. Indien de huurder een toiletwagen huurt, dient hij deze schoon te maken, bij gebreke hieraan wordt een toeslag gerekend van 75,00 €.

9. De huurder staat in voor de keuze van het terrein, hij kent de toestanden en zal aanspra- kelijk gesteld worden voor de schade toegebracht aan het terrein alsmede aan de uitrusting hierop aangebracht, zowel deze boven als onder de grond, zoals telefoon, elektricteit, rioleringen, water, gas, leidingen, enz. De huurder vrijwaart de verhuurder van enige aansprakelijkheid.

10.Het terrein moet toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens. Onze goederen moeten onge- hinderd kunnen geplaatst en opgehaald worden, enig verlet wordt toegerekend aan de huurder aan rato van 65,00 € per begonnen uur. De verhuurder behoudt zich het recht een grotere schade aan te tonen. Wanneer de huurder zelf de vloer plaatst, dient hij deze terug te stapelen buiten de tent, en dit voor de demontage van de tent. Indien de huurder zelf de vloer plaatst dient hij deze terug te stapelen zoals hij aangeleverd is. Alle kosten die voortvloeien uit het foutief stapelen zullen doorgerekend worden aan de huurder.

11.Onze goederen zijn verzekerd tegen brand. De huurder doet afstand van verhaal tegenover de verhuurder voor schade veroorzaakt door brand, ontploffing, enz aan hun goederen, voorwerpen, dieren en personen, ongeacht of deze zich binnen of buiten het gehuurde bevinden. Indien de huurder tafels, stoelen, meubilair of staande verlichtingen huurt, vallen deze volledig onder zijn verantwoordelijkheid gedurende de ganse huurperiode.

12.Vernietiging van het gehuurde tijdens de huurperiode door brand, storm of anderszins geeft nimmer aanleiding tot opheffing van de huurprijs, noch het recht op schadevergoeding vanwege de huurder. De huurder dient de tent te ontruimen bij windsnelheden vanaf 80 km per uur, of vanaf 3 cm sneeuw. Bij sneeuwval dient de huurder verwarming te voorzien om ontdooiing te bekomen. De verhuurder behoudt zich het recht om bij dergelijke weersom- standigheden de tent te demonteren, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder of opheffing van de huurprijs.

13.De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen of voor het onklaar raken van toiletten, verwarmingstoestellen, verlichtingsmateriaal, generatoren of andere toebehoren, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

14.Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadever- goeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 5 dagen na terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde slecht onderhoud, enz. mee te delen. Hij doet dit per aangetekend schrijven waarin hij de huurder uitnodigt de schade te komen vaststellen en dit binnen een termijn van 72u. Indien de huurder hier niet op ingaat, wordt de schade als aanvaard beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot herstelling of vervanging over te gaan, alle schadeposten worden dan doorgerekend aan de huurder.

15.Het terrein dient vrij te zijn van hinderlijke voorwerpen zoals modder, uitwerpselen van dieren, enz. Indien het terrein te vervuild is, behoudt de verhuurder het recht om een andere locatie te vragen, of het niet plaatsen van de tent, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder. Voor gevloerde tenten moet het terrein een maximum van niveaugelijkheid bezitten.

Voor alle geschillen in verband met bovenstaand algemene of verhuurvoorwaarden, leveringen, facturen enz. zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd, tenzij wij er de voorkeur aan geven onze wederpartij voor een andere rechtsmacht te dagvaarden.

Melis Groep: